Informatie school


Kenmerken

 
Curriculum
Het curriculum is programma- en ontwikkelingsgericht. Er zijn tal van mogelijkheden om binnen de geboden structuur planmatig te werken aan taal en rekenen door gebruik te maken van ICT en multimedia. Het curriculum bevordert het samenwerken, het reflecteren en het stellen van eigen doelen.
 
Ict en multimedia
Playing for Success maakt veel gebruik van ict en multimedia. Leerlingen leren spelenderwijs werken met software en hardware en zijn tegelijkertijd bezig met oefenen in taal en rekenen.
 
Relatie school – leercentrum
Er is sprake van een duidelijk scheiding tussen de school en het leercentrum. Wat in het leercentrum gebeurt is aanvullend en vindt na en buiten school plaats. De vorderingen worden teruggekoppeld naar school.
 
Selectie en aanmelden
Selectie vindt plaats op school door een hiervoor speciaal benoemde leraar. Playing for Success is bedoeld voor ‘gewone’ kinderen die het sociaal-emotioneel niet makkelijk hebben. Kinderen met zware gedragsproblemen of gediagnostiseerde leerstoornissen behoren niet tot de primaire doelgroep.
 
Vrijwillige deelname
Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De wow-omgeving draagt bij aan een sterke motivatie om deel te nemen. Bij de start worden contracten afgesloten met deelnemers en hun ouders. Er worden afspraken gemaakt over een aanwezigheidsplicht.
 
Medewerkers
Op een groep van maximaal 15 leerlingen zijn minimaal vier begeleiders actief. Eén van hen is de een docent vanuit het primair onderwijs. Het ondersteunend personeel bestaat uit assistenten en verschillende mbo- of hbo-studenten die hun beroepspraktijkvormende stage lopen. Het hele team werkt vanuit een gezamenlijke herstelgerichte pedagogische visie.
 
Rolmodellen
Het werken met idolen is een belangrijk onderdeel van het curriculum, bijvoorbeeld door spelers te betrekken bij opdrachten of door gebruik te maken van wedstrijdbeelden. Elk leercentrum bepaalt zelf op welke manier rolmodellen zich inzetten. Behalve de spelers, kunnen ook andere succesvolle mensen die direct of indirect verbonden zijn aan de club worden ingezet.
 
Structuur
Naast de intensieve steun en aandacht is er een duidelijke structuur in het leercentrum. Kinderen weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. De combinatie van enthousiaste ondersteuning en een heldere structuur zorgt voor een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat.
 
Toetsen
Groei in zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie wordt gemeten in het leercentrum. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van individuele leerdoelen en worden na afloop met de school besproken.
 
Vragen?
Wilt u meer weten over Playing for Success Zwolle? Of een leerling aanmelden voor deelname? Dion Reijnen, projectleider, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20471806 of per e-mail d.reijnen@playingforsuccess.nl.